Mavi baştankara

Mavi baştankara - Cyanistes caeruleus - Eurasian Blue Tit (Abant 2012)

Mavi baştankara – Cyanistes caeruleus – Eurasian Blue Tit (Abant 2012)

Mavi baştankara - Cyanistes caeruleus - Eurasian Blue Tit (Ankara 2013) 1

Mavi baştankara – Cyanistes caeruleus – Eurasian Blue Tit (Ankara 2013)

Mavi baştankara - Cyanistes caeruleus - Eurasian Blue Tit (Gölbaşı 2011)

Mavi baştankara – Cyanistes caeruleus – Eurasian Blue Tit (Gölbaşı 2011)

Mavi baştankara - Cyanistes caeruleus - Eurasian Blue Tit (Kemaliye 2010)

Mavi baştankara – Cyanistes caeruleus – Eurasian Blue Tit (Kemaliye 2010)